Sitemap | Print | Accessibility | Privacy Statement | Data Protection | Child Protection |

Rialacha agus Rialacháin na Leabharlainne

English

Cruthaíodh Beartas Úsáideoirí Leabharlann Chontae Shligigh chun cearta agus sábháilteacht bhaill agus fhoireann na Leabharlainne a chosaint agus chun ábhair, trealamh agus áiseanna na Leabharlainne a chaomhnú agus a chosaint. Bítear ag súil le hiompar ciúin agus comhoibritheach ag gach tráth.

 1. Beartas Neamhfhulaingthe:

  Bítear ag súil leis go gcloíonn úsáideoirí na Leabharlainne lenár mBeartas Neamhfhulaingthe. Tá an beartas seo maidir le hiompar neamh-inghlactha i bhfeidhm agus forfheidhmithe lena chinntiú go dtugann ár gcustaiméirí cuairt thaitneamhach ar an leabharlann.

  Is éard atá i gceist le hIompar Neamh-Inghlactha:
  • Iompar bagrach nó maslach a úsáid i leith custaiméirí nó na foirne.
  • Páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíocht neamhdhleathach (rabhadh bréige a thabhairt do na seirbhísí éigeandála san áireamh).
  • Díobháil a dhéanamh do mhaoin na leabharlainne.
  • Limistéir den leabharlann a iontráil atá marcáilte le Foireann Amháin.
  • Gan cloí leis na nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta agus le cleachtadh dóiteáin.
  • Bheith faoi thionchar alcóil nó drugaí.
  • Leathanaigh a bhaint ó ábhair agus foilseacháin na leabharlainne.  Nuair a dhéantar cóipeanna, is gá cloí leis an Acht Cóipchirt, 2000.
  • Bia a ithe nó deochanna a ól nó táirgí tobac a úsáid.
  • Gutháin phóca nó aon gléas leictreach eile a úsáid chun cumarsáid ghutha a dhéanamh seachas i gcás éigeandála le linn Uaireanta Oscailte na Leabharlainne.
  • Ábhair a bhaint ón leabharlann gan iad a sheiceáil amach ar dtús.

   Nóta: Ní thabharfar cead isteach chuig an leabharlann amach anseo d’aon duine a thugann faoi iompar suaiteach.  Déantar monatóireacht CCTV ar ár n-áitribh go léir ar bhonn 24/7.  
     
 2. Beartas 'na Leabharlann Oscailte’:

  Cruthaíodh Beartas Úsáideoirí ‘na Leabharlann Oscailte’ a leanas chun cearta agus sábháilteacht bhaill agus fhoireann na Leabharlainne a chosaint, chun ábhair, trealamh agus áiseanna na Leabharlainne a chaomhnú agus a chosaint agus chun timpeallacht fháilteach a chinntiú chun tabhairt faoi léitheoireacht, foghlaim agus gníomhaíochtaí eile na leabharlainne. 

  Coinníollacha ‘na Leabharlann Oscailte’:
  • Ní mór go mbeidh baill os cionn 18 mbliana d’aois go ndéanfar ‘Ball Leabharlainne Oscailte’ díobh.
  • Ní mór go mbeidh ballraíocht chothrom le dáta ag baill atá gan locht, gan fhíneáil agus gan aon earraí caillte curtha i dtaifead ar a gcuntas reatha chun bheith mar ‘Ball Leabharlainne Oscailte’.
  • Ní mór do bhaill súil a chaitheamh ar an gcur i láthair Power Point a bhaineann, ina mínítear go soiléir leagan amach agus oibríochtaí na leabharlainne nuair nach bhfuil aon fhoireann ag oibriú inti agus nuair atá modh ‘na Leabharlann Oscailte’ i bhfeidhm. Sínítear foirm, ansin, ina luaitear gur thuig tú go soiléir téarmaí agus coinníollacha an stádais fheabhsaithe bhallraíochta seo.
  • Glacann Tuismitheoirí/Caomhnóirí/Cúramóirí freagracht iomlán as leanaí atá faoi 18 atá faoina gcúram agus ní mór dóibh a bheith i láthair an t-am go léir.  Seirbhís neamh-mhaoirsithe is ea seo.
  • Beidh aon ‘Ball Leabharlainne Oscailte’ a cheadaíonn nó a éascaíonn rochtain do ‘Bhall Leabharlainne Neamhoscailte’ tar éis na rialacháin a shárú, agus ar an ábhar sin, caillfidh an té sin a b(h)allraíocht.

 

 

 

 

 

wai-aa Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional