Regulations For Use Of Public Access Library Pc’s

 1. Sligo Library Service is a part of its parent body Sligo County Council. Henceforth when the term Sligo
  Libraries is used in the regulations stipulated below it also refers to Sligo County Council.
 2. Users must be aware that the World Wide Web is an unregulated information network, enabling access to ideas, information and images.
 3. All users are required to comply with Sligo Libraries Internet usage and booking regulations. Users may pre-book one session per week. Users can also use the service on a daily basis if no other customers have pre-booked at the time in question.
 4. Sligo Libraries reserves the right to terminate an Internet session at any time. In the interests of public availability, Sligo Libraries Internet session is defined as 110 minutes in duration. During ‘Open Libraries’ mode please offer your PC to a waiting customer if you have used yours for over 55 minutes duration. This is a community based service.
 5. Sligo Libraries accepts no responsibility for damage, loss, costs or expenses arising either directly or indirectly from use of our Internet-based computer services.
 6. Users may register with any free Web-based e-mail address services. Users must, however, neither send nor receive inappropriate mail. Sligo Libraries cannot accept responsibility for any communication received or sent by personal email.
 7. Parents/guardians are obliged to take responsibility for their children’s use of the Web. Children under 18 years of age must have a consent form signed by a parent/guardian. Children under 13 years of age must be accompanied by a parent at all times whilst using the Web.
 8. Only one user is allowed at one PC per session, sharing of PC’s is not permitted.
 9. Users must have their Library card in order to use Internet facilities. No Sligo Library Card – No Internet. During Staffed Hours your card must be shown at the desk, during ‘Open Libraries’ unstaffed hours your card is required to gain access to the library. All PC users must sign into the Internet log book located at the Staff Desk.
 10. All public PC’s will be scanned at intervals, for inappropriate material & images, e.g., pornography. Special software on all public workstations in the Library will monitor any viewing or downloading of inappropriate images or sites. Sligo Libraries will report the viewing of any illegal images on Library Internet facilities to the Gardai. Extra restrictions govern children’s Internet facilities in the Library.
 11. Deep Freeze software is in operation on all public PC’s which deletes any publicly saved information at close of business that may have been saved onto the desktop during opening hours. Please ensure if you have saved any personal information on the PC Hard-drive; that you delete it at the end of your session.
 12. Printing facilities are available however there is a charge for this service. Please ask Staff for procedure and pricing structure before printing.
 13. Users may not create, access, copy, store, transmit, download or publish any material which;
  • Is obscene, racist, defamatory or illegal.
  • May cause harassment or offence to others.
  • Constitutes a breach of copyright laws or licensing agreements.
 14. Users also may not;
  • Use the Library’s workstations to gain unauthorised access to the Library’s networks or computer systems or to any other network or Computer system.
  • Obstruct the work of others by consuming large amounts of system resources or by deliberately crashing any library computer system
  • Make any attempt to damage computer equipment or software.
  • Make any attempt to alter software configurations in a malicious manner.
  • Make any attempt to cause degradation of system performance.
  • Use any library workstation for illegal or criminal purpose.
 15. Users who wish to appeal decisions relating to the above policy and procedures should do so in writing to the County Librarian.

Contact your local library for information on times of availability.

Rialacháin leabharlann shlighigh maidir le húsáid a bhaint as ríomhairí pearsanta rochtana poiblí

Tá Seirbhís Leabharlainne Shligigh mar chuid dá máthairchomhlacht, Comhairle Contae Shligigh. Nuair a úsáidfear an téarma Leabharlanna Shligigh feasta sna rialacháin a leagtar amach thíos, tagraíonn sé do Chomhairle Contae Shligigh chomh maith.

 1. Ní mór go mbeidh úsáideoirí ar an eolas gur líonra neamhrialaithe faisnéise an Gréasán Domhanda, a chuireann rochtain ar fáil ar smaointe, faisnéis agus íomhánna.
 2. Tá ar gach úsáideoir cloí le rialacháin úsáide agus um chur in áirithe Leabharlanna Shligigh. Féadfaidh úsáideoirí seisiún amháin a réamhchur in áirithe sa tseachtain. Féadfaidh úsáideoirí an tseirbhís a úsáid ar bhonn laethúil mura bhfuil aon chustaiméirí tar éis réamhchur in áirithe a dhéanamh ag an tráth atá i gceist.
 3. Tá an ceart ar cosaint ag Leabharlanna Shligigh chun deireadh a chur le seisiún Idirlín ag aon tráth. Ar mhaithe le fáil phoiblí, glacann Leabharlanna Shligigh leis gurb ionann seisiún Idirlín agus seisiún ar fad 55 nóiméad. Le linn an mhodha ‘Leabharlann Oscailte’, iarrtar ort do Ríomhaire Pearsanta a chur ar tairiscint do chustaiméir atá ag fanacht má tá úsáid bainte as do ríomhaire féin ar feadh breis agus 55 nóiméad. Seo seirbhís phobalbhunaithe.
 4. Ní ghlacann Leabharlanna Shligigh aon fhreagracht as díobháil, caillteanas nó costais a eascraíonn cibé acu go díreach nó go hindíreach ónár seirbhísí ríomhaire idirlín a úsáid.
 5. Féadfaidh úsáideoirí clárú le haon seirbhísí seoladh ríomhphoist Gréasánbhunaithe. Ní mór d’úsáideoirí, áfach, gan ríomhphost neamhoiriúnach a sheoladh nó a fháil. Ní féidir le Leabharlanna Shligigh freagracht a ghlacadh as aon chumarsáid a fuarthas nó a seoladh ar ríomhphost pearsanta.
 6. Tá dualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí chun freagracht a ghlacadh as an úsáid a bhaineann a leanaí as an nGréasán. Ní mór go mbeidh foirm thoilithe atá sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir ag leanaí faoi 18 mbliana d’aois. Ní mór go mbeidh tuismitheoir i gcuideachta leanaí faoi 13 bliana d’aois ag gach tráth fad a úsáideann siad an Gréasán.
 7. Ní cheadaítear ach úsáideoir amháin ar ríomhaire pearsanta amháin, ní cheadaítear ríomhairí pearsanta a roinnt.
 8. Ní mór go mbeidh a gcárta Leabharlainne ag úsáideoirí chun áiseanna idirlín a úsáid. Mura bhfuil Cárta Leabharlann Shligigh agat – Ní bheidh an tIdirlíon ar Fáil Le linn Uaireanta Oibre na Foirne, ní mór do chárta a thaispeáint ag an deasc, le linn na n-uaireanta ‘Leabharlann Oscailte’ nach mbíonn an fhoireann ag oibriú, teastaíonn do chárta chun rochtain a fháil ar an leabharlann. Ní mór do gach úsáideoir ríomhaire phearsanta síniú isteach sa logleabhar Idirlín atá suite ag Deasc na Foirne.
 9. Déanfar gach ríomhaire pearsanta a scanadh ag eatraimh, i leith ábhar agus íomhánna neamhoiriúnacha, e.g., pornagrafaíocht. Déanfaidh bogearraí speisialta ar stáisiúin oibre phoiblí sa Leabharlann monatóireacht ar aon fhéachaint nó íoslódáil a dhéantar ar íomhánna nó ar láithreáin neamhoiriúnacha. Cuirfidh Leabharlanna Shligigh na Gardaí ar an eolas má fhéachtar ar aon íomhánna mídhleathacha ar áiseanna Idirlín na Leabharlainne. Déanann srianta breise rialú ar
  áiseanna Idirlín na leanaí sa Leabharlann.
 10. Tá bogearraí Deep Freeze i bhfeidhm ar gach ríomhaire pearsanta poiblí a scriosann aon fhaisnéis a shábháiltear go poiblí ag am scoir gnó a d’fhéadfadh bheith sábháilte ar an deasc le linn uaireanta oscailte. Cinntigh, le do thoil, má shábháil tú aon fhaisnéis phearsanta ar Thiomántán Crua an ríomhaire phearsanta; go scriosann tú í ag deireadh do sheisiúin.
 11. Tá fáil ar áiseanna cló, ach gearrtar táille ar an tseirbhís seo. Iarr ar an bhFoireann an nós imeachta agus an struchtúr praghsála a thaispeáint duit sula ndéanann tú cló.
 12. Ní féidir le húsáideoirí aon ábhar a chruthú, a rochtain, a chóipeáil, a stóráil, a tharchur, a íoslódáil nó a fhoilsiú:
  • Atá graosta, ciníoch, clúmhillteach nó in aghaidh an dlí.
  • A d’fhéadfadh bheith ina chúis le ciapadh nó maslú do dhaoine eile.
  • Arb ionann é agus sárú ar dhlíthe cóipchirt nó comhaontuithe ceadúnaithe.
  • Chomh maith leis sin, ní féidir le húsáideoirí an méid a leanas a dhéanamh:
  • Stáisiúin oibre na Leabharlainne a úsáid chun rochtain gan údarú a fháil ar líonraí nó ar chórais ríomhaire na
 13. Leabharlainne nó ar aon líonra nó córas Ríomhaire eile.
  • Cur isteach ar obair daoine eile trí mhéideanna móra d’acmhainní an chórais a úsáid nó trí aon chóras ríomhaire
  leabharlainne a thuairteáil d’aon turas.
  • Aon iarracht a dhéanamh chun díobháil a dhéanamh do threalamh nó do bhogearraí ríomhaire.
  • Aon iarracht a dhéanamh chun cumraíochtaí bogearraí a mhionathrú ar bhealach mailíseach.
  • Aon iarracht a dhéanamh chun bheith ina chúis le díghrádú fheidhmíocht an chórais.
  An 30 Deireadh Fómhair
  • Aon stáisiún oibre na leabharlainne a úsáid ar mhaithe le cuspóir neamhdhleathach nó coiriúil.
 14. Ba cheart d’úsáideoirí ar mian leo cinntí a achomharc a bhaineann leis an mbeartas agus na nósanna imeachta thuas amhlaidh a dhéanamh i scríbhinn leis an Leabharlannaí Contae.
 15. Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil chun faisnéis a fháil faoi na hamanna a bhíonn siad ar fáil.